60 Wrd/Min Art Critic by Lori Waxman


Review of my work for the 60 Wrd/Min Art Critic performance by Lori Waxman.